Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Na kanwie recydywy saskiej

Masowa produkcja neofitów

…W odpowiedzi licznie zainteresowanym Czytelnikom „Zadrugi” o aktualnej akcji masowego chrzczenia Żydów w Polsce.

 

Najpierw warto przypomnieć, że akcja masowego chrzczenia Żydów w Polsce nie jest rzeczą nową, przeciwnie – posiada starą i bogatą tradycję, bo sięgającą jeszcze swymi korzeniami epoki saskiej. Jak wiemy względy natury gospodarczej sprawiły, że Żydzi już w epoce saskiej byli bardzo liczni (1. To też nie należy się dziwić, że wszechwładny wówczas w Polsce kościół katolicki, mając jak zwykle stałe, a obfite zapotrzebowanie na wiernych, gdy nadarzała się taka pociągająca okazja, nie pozostał wobec niej obojętnym i uległ.

Więcej…

Podstawy buntu duchowego "Zadrugi"

Bez żadnych złudzeń, na trzeźwo oceniając rzeczywistość polską, zdajemy sobie sprawę z tego jak wielkim jest dystans duchowy pomiędzy „Zadrugą”, a resztą kierunków ideowych w Polsce.

Więcej…

Wrogowie Sławii

Zamknięty został nowy rozdział historii Słowiańszczyzny. Naród Czeski stracił swój niepodległy byt państwowy, wchodząc w orbitę wpływów i oddziaływań obcego mu duchowo i etnicznie organizmu społecznego. Fala wrogiego germanizmu znowu oderwała potężny szmat ziemi rdzennie słowiańskiej. Fakt ten jest tym bardziej tragiczny, iż stało się to w sposób dla narodu hańbiący. Bo jeśli naród pierwszorzędnie zagospodarowany, o świetnie rozwiniętym przemyśle wojennym, posiadający przy tym liczebnie dużą, wyszkoloną i najnowocześniej wyposażoną armię – oddał się „pod opiekę” bez próby obrony, dobrowolnie w obronę, to fakt ten mówi sam za siebie. Dla nas, jako należących do tego samego pnia etnicznego, jest to szczególnie bolesne, nie mniej prawdę tę musimy otwarcie i głośno stwierdzić. Poczucie odpowiedzialności za losy narodu każe nam tak czynić.

Więcej…

Afera Puderiana

O kościół św. Jacka wybuchła mała wojna. Nic dziwnego w tym nie ma. Tłuste probostwo, a za nim sakra biskupia to rzecz nie do pogardzenia. Z tego, co nam wiadomo, w wojnie wzięły udział przede wszystkim organy „Myśli katolicko-narodowej”. Agencja P.A.N., „Merkuriusz”, „Goniec Warszawski”, „ABC” itd. P.A.N., a za nim „Merkuriusz” zaalarmowały opinię, że kościół św. Jacka objął 30-letni ks. Puder, podczas gdy należało powierzyć go jednemu z zasłużonych księży staruszków. Co więcej, że ten ks. Puder jakoś podejrzanie awansuje i ma wkrótce otrzymać sakrę biskupią. Co gorsza, że przy tym wo kościele św. Jacka, sędziwym zabytku Warszawy, ma być utworzona parafia nawróconych Żydów, którzy, chrzest przyjąwszy, Żydami pozostaną.

Więcej…

Na zakręcie historii

Uzbrojeni w aparaturę pojęciową „teorii rozwoju wewnętrznego Polski” możemy dopiero teraz postawić problem rozwiązania naszej rzeczywistości, która coraz bardziej brnie w ślepy zaułek. Dopiero teraz, po dokonaniu operacji poszufladkowania, uporządkowania, bagna polskiego życia, możemy postawić sobie pytanie, jak wyjść z wiekowego impasu, w jaki sposób dokonać poznane dzięki teorii, siły i opory, zetrzeć je i dokonać zmiany dotychczasowego nurtu naszych trzywiekowych bezdziejów oraz włączyć się, tym samym, do ogólnego rytmu nadchodzącej, nowej epoki dziejów ludzkości? Przystępujemy więc do naszkicowania problemu, zakładając, że Czytelnik zna dotychczasowy wykład „Zadrugi”.

Więcej…

Jałowość ciągu reformistycznego

Ambicja twórczości, aspiracje ku Wielkości, chęć przodowania w życiu międzynarodowym, oto zdrowe cechy życia zbiorowego narodu. Siedliskiem tych sił jest dusza zbiorowa – ideologia grupy. Polska ideologia grupy od najwcześniejszych lat swojego życia państwowego urabiana stopniowo i konsekwentnie przez południową naleciałość, tj. katolicyzm, stała się niegodną słowiańskiego narodu. Tak dalece skatoliczona Polska, niezdolna jest do większego wysiłku choćby naśladowania swoich groźnych sąsiadów w jakiejkolwiek dziedzinie, gdyż byłoby to sprzeczne z celami i jej ideałami, a co dopiero mówić o większym wysiłku, który by przewyższał inne narody.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος