Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

O konieczność teorii rozwoju wewnętrznego Polski

Okłamywać się można tylko do pewnych granic. Za parę lat życie polskie osiągnie fazę swego, dającego się już dziś przewidzieć, prawidłowego rozwoju, kiedy ogrom procesów rozkładowych nie da się ukryć.

Więcej…

Odpieramy uroszczenie katolicyzmu

Uroszczenie zręcznie ukryte w perswazji, dawniej popieranej rozpalonymi stosami, dziś w niemożności stosowania środków represyjnych, tylko żałośliwie wypowiadanej: „Nieszczęśnicy, odbieracie narodowi wiarę katolicką, a cóż mu w zamian dajecie, jeśli nie więcej, to równie wartościowego?” - ośmielamy się zakwestionować.

Więcej…

Polemika

Wyłomy w opinii katolickiej

Ukazanie się „Zadrugi” wywołało wielkie poruszenie, szczególnie w obozie Katolickim. Jednak poza ciągłym powtarzaniem mało poważnych plotek jedynie dwa głosy zasługują na uwagę.

Poznańska „Kultura” i „Prosto z Mostu” reprezentują grupy literatów i publicystów o zdecydowanych katolickich profilach duchowych, przy czym, o ile grupa „prosto z Mostu” uważa się za „narodową”, nawet „nacjonalistyczną” to „Kultura” trzyma się raczej linii zakreślonej przez katolicyzm oficjalny.

Więcej…

Parafia watykańska?

Polska chwili obecnej, Polska radykalna O.N.R.-u dynamicznego, a wkrótce nawet superdynamicznego katolicyzmu, może się pochwalić przynależnością do rzędu narodów aktywnych, o światopoglądzie zaborczym i imperializmie na bardzo szeroką skalę. Na czym że się ten światopogląd opiera? Wiemy dobrze, że ideą i celem Narodu Angielskiego jest panowanie nad oceanami i koloniami, Narodu Niemieckiego, panowanie nad światem rasy nordyckiej, Narodu Rosyjskiego wywołanie światowej rewolucji proletariackiej. Japonii władztwo nad rasą żółtą i ewentualne władztwo nad światem.

Więcej…

Argumenty zaczerpnięte od germanofila

„Zadruga” stała się modna w prasie polskiej. Atakują ją wszyscy, ci z lewa i ci z prawa. Ataki są coraz cięższe i coraz „poważniejsze”.

Dla przykładu, weźmy choćby artykuł dr. Szczepana Szydelskiego, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza, pt. „Zadruga chce być głośną”. („Wiara i Życie” nr 4 z 15 lutego 39 r.) - gdzie o zgrozo, zarzuca nam on ignorancję, nieuctwo i płytkość” w rzeczach pogańskich.

Więcej…

O postawę zadrużną

O człowieku decydują te wartości duchowe, które są jego udziałem. Ich jakość i natężenie warunkują zdolność jednostki do wydobycia się z więzów biologii, wyjścia poza ramy wegetacji, przeciwstawienia się materii.

Historia rodzaju ludzkiego jest historią walki ducha z bezwładem materii. Walkę tę stoczyć się musi najpierw z sobą samym, pokonać w sobie to wszystko, co wrodzone, tysiącznymi węzłami w materii tkwiące, ściąga dążącego do wzlotów ducha w leniwy nurt bezdziejowego trwania, li tylko dla przedłużenia gatunku.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος